Surah Al-Kawthar

Mawlana Shaykh Nazim Adil Sultanul Awliya   ·   Qur'an Recitation/Adhan   ·   Lefke   ·   Fri Dec 01 2006
Quran Recitation by Mawlana Shaykh Nazim


Surah Al-Fatiha

Surah Al-Fatiha

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah Maryam

Surah Maryam

MSN · Sat Jan 01 2000 Lefke CY


Surah Yasin

Surah Yasin

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah Ar-Rahman

Surah Ar-Rahman

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah Al-Qadr

Surah Al-Qadr

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah At-Takathur

Surah At-Takathur

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah Al-Asr

Surah Al-Asr

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah Al-Humaza

Surah Al-Humaza

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah Al-Fil

Surah Al-Fil

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah Quraish

Surah Quraish

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah Al-Maun

Surah Al-Maun

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah Al-Kawthar

Surah Al-Kawthar

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah Al-Kafirun

Surah Al-Kafirun

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah An-Nasr

Surah An-Nasr

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah Al-Lahab

Surah Al-Lahab

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah Al-Ikhlas

Surah Al-Ikhlas

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah Al-Falaq

Surah Al-Falaq

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY


Surah An-Nas

Surah An-Nas

MSN · Fri Dec 01 2006 Lefke CY